KS-14. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.04.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-04-03 / 18:50
news: pzk_new.png

 KOMUNIKAT NR 14/2013  z dnia 03.04.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.
 
1. SP DX Contest 2013

Zapraszamy do udziału w SP DX Contest 2013. W tym roku świętujemy 80 Rocznicę Organizacji Pierwszej Edycji SP DX Contest. W 1933 roku Lwowski Klub Krótkofalowców, działając na zlecenie Polskiego Związku Krótkofalowców, zorganizował I Międzynarodowe Zawody P.Z.K. To był początek historii, którą dzisiaj kontynuujemy pod nazwą SP DX Contest. Początek historii i wspaniały wkład polskich krótkofalowców w historię światowego contestingu. Mamy nadzieję, że w tegorocznych zawodach nie zabraknie uczestników i liczymy przede wszystkim na dużą frekwencję polskich stacji. Dyplomy i nagrody za tegoroczne zawody będą posiadać specjalną, okolicznościową szatę graficzną, nawiązującą do jubileuszu zawodów. Zapraszamy do udziału!
Zachęcamy także do tego, aby propagować regulamin zawodów, który jest dostępny w wielu wersjach językowych, dzięki pomocy przyjaciół krótkofalowców z całego świata.
Link do strony polskiej SP-DX Contestu 2013: http://spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php

Zygmunt Szumski SP5ELA, Zarząd SPDXC

2. Polski Związek krótkofalowców - Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych w Poroninie dofinansowany z dotacji MON
Jest to Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dla dzieci i młodzieży szkolnej głównie członków PZK oraz dzieci członków i członków ich rodzin, Klubu Specjalistycznego ARDF - Klub Radiolokacji Sportowej oraz klubów krótkofalarskich.
Sporty Łączności w rozumieniu Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej to m.in. prowadzenie łączności na radiostacji, radiolokacja /biegi na lisa i orientacja/, praca w sieci radiowej.
Obóz obejmuje:
 - przygotowanie do egzaminu na świadectwo operatorskie w SRA.
-  Bieg na radiolokacje, który  polega na poszukiwaniu ukrytych w lesie nadajników przy pomocy odbiornika w jak najkrótszym czasie.
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę medyczną.
Obóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.

UWAGA !
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej koszt naszego obozu wyniesie tylko 50%:
     650 zł - dla dzieci członków PZK, Klubu ARDF
     700 zł - dla pozostałych
     Termin  20.07.2013. do 03.08.2013 r.
Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 300 zł do 30.04.2013 r.
Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie www.pzk.org.pl w zakładce Obozy PZK oraz stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
Miejsce: Poronin - Pensjonat "Bukowy Gaj"

W programie:
1.    Zajęcia z radiopelengacji
2.    Zajęcia z biegów na orientację
3.    Praca na radiostacji klubowej, praca z Tatrzańskiego Parku Narodowego
4.    Praca w sieci radiowej
5.    Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowców
6.    Zajęcia kulturalno rekreacyjne
o    Igrzyska obozowe
o    Ogniska
o    Turnieje
7.    Wycieczki:
o    Wycieczka na Gubałówkę
o    Wycieczka do Zakopanego
o    Wycieczka na baseny termalne
o    Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
o    Wycieczka do Doliny Chochołowskiej
o    Piesze wycieczki po okolicy

Przyjazd w dniu 20.07.2013 r. (sobota) do godz. 16.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 03.08.2012 r. (sobota) po śniadaniu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polski Związek Krótkofalowców   
W banku Nordea S.A. konto  Nr: 33144012150000 000001950797    
z dopiskiem:  Obóz Szkoleniowy + imię i nazwisko uczestnika

Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Najlepiej kopię dowodu wpłaty lub przelewu dołączyć do dokumentów – skanów.
Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać elektronicznie na adres (e-mail):    sp2jnk@interia.pl

Dojazd na miejsce obozu – Poronin we własnym zakresie.
Będzie zorganizowany przejazd z opiekunami  PKP na trasie Gdynia-Poronin.
Mapka dojazdowa w zakładce Obozy PZK.
W razie problemów lub wątpliwości wystarczy kontakt telefoniczny. Tel. 509 951 345
Info. Zbyszek SP2JNK

3. Obsługa QSL. W związku z pojawiającymi się różnymi interpretacjami, informujemy, że
Zgodnie z Uchwałą ZG PZK z dnia 5.02.2013 r. zmieniły się zasady obsługi QSL dla stacji zagranicznych w tym ekspedycji DXowych*  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Obsługi QSL Członków PZK.

PZK zabezpiecza obsługę QSL dla ekspedycji DX-owych, które uzyskały patronat Polskiego Związku Krótkofalowców.
 *Warunkiem obsługi QSL stacji zagranicznych jest spełnienie wymogów określonych w ww. Regulaminie Obsługi QSL Członków PZK. Regulamin Obsługi QSL Członków PZK zostanie opublikowany w najbliższym czasie na portalu PZK.

Info. SP2JMR, SP2JLR, SP5ELA

SP3HC s.k. Z wielkim żalem zawiadamiam, że Stanisław Małyszka SP3HC zmarł we czwartek rano w dniu 28 marca 2013 w szpitalu w Niwce pod Poznaniem, po długiej chorobie. Stan SP3HC był członkiem SPDXC, weryfikował innym członkom SPDXC stan podmiotów DXCC w ramach SPDXC, przed laty był prezesem OT PZK w Poznaniu. Na co dzień Stan SP3HC był wyróżniającym się DX-manem i wspaniałym Kolegą.
Pogrzeb odbył się we środę 3 kwietnia 2013 w Poznaniu na cmentarzu Miłostowo.

Info. Bogdan SP3IQ

Artur Wojcieszek ś.p.
Z żalem zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2013 r. zmarł nagle Pan Artur Wojcieszek, naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej Urzędu komunikacji Elektronicznej.
W ramach swojej funkcji pod Jego nadzorem znajdował się całokształt spraw związanych z Służbą Radiokomunikacyjną Amatorską.
 Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w Kościele pw. Jana Chrzciciela (Kościół Farny) w Radomiu, ul. Rwańska  6 w czwartek, 4 kwietnia o godz. 13:00.

Info. Piotr SP2JMR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

news: ikona_pdf.gif Link do KS-14 w dziale download


Załączniki do komunikatu

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU


I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku  - Obóz Szkoleniowy Sportów Obronnych.
2. Adres: Poronin ul. Tatrzańska 55 
     3. Czas trwania wypoczynku od ……………....do ……………….. 2013 r.
 
 Bydgoszcz 02.04.2013 r.                                          ......................... 
    (miejscowość, data)                            (podpis organizatora wypoczynku)
 _______________________________________________

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA
NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka ................................……………………………………………….
2. Data urodzenia .........................................…………………………………………………..
3. Adres zamieszkania .................…………………. ……………..telefon ... ……………….
4. Nazwa i adres szkoły .................... …………………………………………….klasa ..........
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
 ......................................................................................................................…

 ...........…………………………………………………….  telefon .........................................
 
 .......................                                                          ......................
  (miejscowość, data)                               (podpis ojca, matki lub opiekuna)
 _________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
    (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
 .............................................................……………………………………………………..
 .............................................................……………………………………………………..
 .............................................................……………………………………………………….
 .............................................................……………………………………………………….

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
             
                                                            .......................                                               …………………………………….
      (data)                                (podpis matki, ojca lub opiekuna)
 ____________________________________________________________

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
 lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................,
błonica ..........……………, dur ...............…………………., inne .............

.............................                                   .................... 
        (data)                                 (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna)
________________________________________________________

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
  (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy -
wypełnia rodzic lub opiekun)
 .............................................................……………………………………………………
 .............................................................………………………………………………….
 .............................................................……………………………………………………
 .............................................................…………………………………………………..

................................                               ........................
       (data)                            (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna)
_____________________________________________________________

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
  
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek 
  ze względu: ...............................................
 ........................................................... 

 .......................                                    ......................
      (data)                                                    (podpis)
 _____________________________________________________________

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na ………………………………………….......................................
                       (forma i adres miejsca wypoczynku)
od dnia ..............…………….. do dnia ...............………… 2013 r.

 .................................                          ........................
        (data)                                (czytelny podpis kierownika wypoczynku)
 ____________________________________________________________

VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

 .........................................................
 ...............................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym  lub hospitalizacji
dziecka
 
.................................                                                 .......................
 (miejscowość, data)                 (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę  
                                                                  medyczną  podczas wypoczynku)                                                   
 _____________________________________________________________

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
   PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
...............................................................
...............................................................

       ……….........                                            .......................
  (miejscowość, data)                         (podpis wychowawcy-instruktora)

___________________________________________________________________________

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
Sekretariat ZG PZK

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz.
Adres korespondencyjny: skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13
Nordea S.A. konto: 33144012150000 000001950797

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OBOZU PZK 2013 r.

1) Informacje o Obozie. Nazwa obozu: Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych.
Adres: Pensjonat „Bukowy Gaj” 34-520 Poronin, ul. Tatrzańska 55
 Baza nocleg w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie /domowa kuchnia,  szwedzki stół/, kwatermistrzowska, medyczna, kadra wychowawcza PZK, program na czas trwania obozu znajduje się w PZK i na stronie PZK należy się z nim zapoznać przed dokonaniem rezerwacji.
Transport uczestników na i z obozu na własny koszt.
2) Zobowiązanie rodzica do uiszczenia kosztów pobytu dziecka.
      ➢ Koszt obozu: 650zł.
➢ Imię i nazwisko dziecka.........................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................................
➢  Data i miejsce urodzenia .................................. ➢Numer PESEL ........................................
➢Zobowiązuję się do pokrycia kosztów pobytu dziecka na obozie Szkoleniowym w Sportach Obronnych w następujący sposób:
wpłata w wysokości 300 zł celem rezerwacji miejsca na obozie – płatne przelewem do dnia 30.04.2013 r.
Konto ZG PZK konto w Nordea S.A. 33144012150000 000001950797
Pozostałą kwotę w wysokości 350 zł należy wpłacić do dnia 05.07.2013 r.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z obozu w terminie do dnia 05.07.2013 r. organizator zwraca 50% całościowych kosztów na pisemny wniosek rodzica, po tym czasie wpłata nie zostanie zwrócona.
3) Oświadczenie rodziców (opiekunów).
W razie zagrożenia życia dziecka .................................................. zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operację.

............................................ 2013 r.         ..................................................
(miejscowość, data)                                        (podpis matki, ojca lub opiekuna)