PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
90 YEARS OF PZK
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3581 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 7.10.09
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 7.10.09


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Wybory uzupełniające w Małopolskim Stowarzyszeniu Krótkofalowców (OT 10 PZK)
29 września br. przy ul. Basztowej w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców – X Oddziału Terenowego PZK. Celem Zebrania było przeprowadzenie uzupełniających wyborów do składu Zarządu Oddziału w związku ze śmiercią Stefana Wyjadłowskiego SP9EOH. Do Zarządu Oddziału zebrani wybrali Lesława Strylskiego  SP9ATE. W czasie zebrania dokonano wybory uzupełniające go Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, poszerzając jej skład o zastępców członków tj. SP9XUM i SQ9SRT. Na zebraniu obecny był Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację PZK i stan prac nad przyszłym Statutem PZK, a także odpowiadał na pytania z sali. Zebrani większością głosów przegłosowali dokument pod nazwą „Stanowisko członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie wyrażone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 29 września 2009 r.”, którego odpis został przesłany do Prezydium ZG PZK. W Stanowisku tym stwierdza się, że większość członków  Oddziału  nie widzi konieczności dokonywania rewolucyjnych zmian w Statucie PZK, tworzenia nowych stanowisk i struktur zarządzania – Statut należy uznać za poprawny, wymagający jedynie drobnych korekt. Koniecznym wydaje się dokonanie zmiany w systemie zarządzania Związkiem tj. decentralizacja – przejęcie większości zadań na szczebel oddziału. Według założeń Stanowiska kraj winien być podzielony na silne okręgi krótkofalarskie, a każdemu oddziałowi winien być przypisany geograficzny obszar działania. Każdy oddział winien posiadać osobowość prawną, a jego przedstawiciel winien być członkiem ZG PZK. Wskazane jest, aby ze szczegółowymi tezami Stanowiska Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców zapoznać nie tylko autorów przyszłego Statutu PZK.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz PZK2. Posiedzenie ZG PZK.
W dniu 10 października 2009 w Sali konferencyjnej UKE odbędzie się kolejne Posiedzenie ZG PZK. W porządku obrad m.in. powołanie oficera łącznikowego IARU –PZK, zatwierdzenie bilansu za 2008 rok, dyskusja na temat prowizorium budżetowego PZK na rok 2010, obchody 80 lat PZK, OH i ZOH PZK, regulamin głosowania elektronicznego.
W Posiedzeniu biorą udział członkowie ZG PZK reprezentujący OT, członkowie prezydium ZG PZK – z głosem decydującym. Członkowie GKR jako ciało opiniujące i nadzorujące funkcjonowanie PZK oraz goście z głosem doradczym.
Jest to już 3. Posiedzenie zwołane w 2009 r. Poprzednie zwołane na 27 czerwca się nie odbyło z powodu braku quorum.3. Szkolenie „antenowe” .
W dniu 17 października w siedzibie OT 37 w Warszawie odbędzie się zgodnie z zapowiedzią szkolenie na temat przepisów związanych z instalowaniem i eksploatacją anten. W szkoleniu wezmą udział osoby wytypowane przez Zarządy OT. Szkolenie będą prowadzili: Dionizy SP6IEQ i Piotr SP2JMR.4. Październikowe QTC.
W październiku wszystkich czynnych w eterze krótkofalowców czeka kila wydarzeń, których nie sposób pominąć. Najważniejszym będą międzynarodowe zawody CQ WW DX Contest rozgrywane emisją SSB w ostatni weekend. Warto sobie zaplanować w nich udział, bo zanosi się na możliwość zaliczenia wielu ciekawych stacji z całego świata. W numerze październikowym publikujemy ciekawą analizę logów z CQ WW, jaką przeprowadził jeden z ukraińskich nadawców. To tekst, który delikatnie informuje, że w dobie komputerów, jakiekolwiek oszustwa czy manipulacje są bardzo łatwe do wykrycia. Jak się oszukuje innych w zawodach? Polecam bardzo wnikliwą lekturę artykułu „Sposób na sukces”.
W tym miesiącu rozegrane będą krajowe zawody telegraficzne – SP CW Contest. Zachęcamy do udziału SP-HAMs, a w szczególności członków takich klubów wyczynowych jak SP CW Club i SPCC-PZK.
Innych wiadomości jest bardzo dużo, co pozwoli czytelnikom MK QTC na zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i na świecie.  73 de Sylwester, SP2FAP
           


5. W październikowym MK QTC przeczytamy zatem o:
135 dyplomów i prawie 500 Certyfikatów PGA
35 lat SP1PEA
550 lat Bukaresztu
9H3PA i inni
Akcja dyplomowa na medal
ARRL 2009 Contest – wyniki CW, SSB i RTTY
Bacon na 137 kHz
Coś dla konstruktorów
CQ WW CW 2008 – wyniki
CubeSats na orbicie
Dni Morza 2009- wyniki
Dyplom dla UZ1P
Dzień Edukacji Narodowej – maraton
Flag Counter dla każdego
Foniczne zawody bez mikrofonu!
HMPM 140 Celebration
HS1A – niezwykły monarcha
Jesień na Podgórzu – spotkanie w Jodłówce
Jubileusz dyplomu WAZ
K7A z Alaski
Kalendarz zawodów 
Kongres FIRAC
Krótkofalarstwo bez granic
Musztarda po obiedzie
N51NOU z Rarotonga
Najbliższe egzaminy
Papież w Czechach
Pierwsze dyplomy SPFF Awards
Pioruny w moim domu
PKRK Contest 2009
Polacy na Polinezji
Pomyłka administracji
Poszukiwane adresy
QRZ.COM na portalu PGA
QSL via
Regulaminy zawodów HF
SESH Award
Słuchajmy ISS
SN0PL w powiecie łukowskim
SP CW Contest
SP DX Contest 2009 – wyniki
Specjalne prefiksy w Szkocji
SPFF-H i SPFF-E Awards
Sposób na sukces
Ściśle jawne
Urlopowe impresje SP5NHV
W listopadzie na Easter Island 
Wakacje na Rodos
WFF LogSerach
Wrześniowy PGA TEST
Wyniki P-AH-C
Wyniki zawodów sztorcowych
Wyprawa do Luxemburga
Wyprawa YT1AD i YU1DW
Z nami polecisz w … eter
Zawody Zegrzyńskie – wyniki
Zespoły HQ w SP
Złoty Jubileusz BARTG6. Maraton z okazji DEN.
Jarosławski OT PZK zaprasza do udziału w maratonie Jarosławskim. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.                            Tyle informacji na dzisiaj.
                                Vy 73! Piotr SP2JMRZałącznik .
Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O
KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA                   
im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY W  R Z E S Z O W I E

O R G A N I Z U J Ą

MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI
„ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ”R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej , promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP o mocy do 100 W.- udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 9 i 10.X.2009 r.. w godzinach :
    9 . X.2009 r. piątek –  od 17,00 do 20,00. czasu lokalnego (15,00-18,00 UTC)
   10 . X.2009 r. sobota –   od   7,00 do 20,00. czasu lokalnego (5,00-18,00 UTC)
UWAGA: w dniu 10.X.2009 r z przerwą od godz. 6,00 do7,00  i  od 15,00 do
                 16,00 UTC to jest na czas zawodów :  PGA-TEST- 2009.

4. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
5. Punktacja :
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV             -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem             - 15 pkt.               
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami woj. podkarpackiego - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi Dyplom „JAROSŁAW”        -  5 pkt.
  e- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział  w maratonie - 1 pkt.
 
 UWAGA : Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich łączenia .
 6. Klasyfikacja :
a-    Radiostacje indywidualne nauczycieli
b-    Pozostałe radiostacje indywidualne
c-    Radiostacje indywidualne z woj. podkarpackiego
d-    Radiostacje klubowe
e-    Najaktywniejsza radiostacja organizatora

 7. Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz :
a-    Stacja organizatora podaje - JA np. 59-JA.
b-    Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN np.59- DN .
c-    Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np.59-RZ.
d-    Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW” podają  jego numer np.-   59-025 lub 59-A 025.
e-    Pozostałe stacje podają – MJ oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-030.   
8. Wywołanie : Wywołanie w Maratonie Jarosławskim .
9. Nagrody:
a-    za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b- za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
c- za zajęcie do 10-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ
10.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników Maratonu.
11. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20.X.2009 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać grupę klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienia z obliczona punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8 ZIV  37-500 Jarosław , skr.poczt.127. lub pocztą elektroniczną    E-mail : ot35@o2.pl
13. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  pwd. Jagoda Dryś  SP8AYL  - Komendantka Hufca
            Członkowie   - phm. Zbigniew Guzowski  SP 8 AUP - Kierownik Klubu
                                  - hm. Mirosław Froń  SP 8 TJX – Członek Klubu.
                                                     

                                                                VY-73! – CZUWAJ !

Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie .

                                                                                         Organizatorzy !.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
PITax.pl
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna - RF POLAND ENT. |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

52,892,585 Unikalnych wizyt